Dla autorów

Informacje dla autorów:

W Czasopiśmie Filozoficzno-Kulturowym „Appendix” publikowane są artykuły, polemiki, sprawozdania, przekłady oraz recenzje poświęcone szeroko rozumianej problematyce filozoficznej, religioznawcze i kulturowej. Publikacje można nadsyłać na adres e-mail: ewkatopolska@wp.pl.

Ogólne wymogi

Artykuły powinny mieć charakter naukowy i mogą być nadsyłane w języku polskim i angielskim. W pierwszej kolejności oceniane będzie to, czy tekst jest zgodny z profilem czasopisma, następnie będzie brana pod uwagę jego poprawność merytoryczna i językowa.

Nadesłane teksty będą poddawane procedurze recenzyjnej, w której ani recenzent, ani autor nie znają swojej tożsamości.

Recenzenci mogą wskazać na znajdujące się w tekście błędy merytoryczne lub stylistyczno-gramatyczne. W takiej sytuacji autor jest proszony o naniesienie właściwych poprawek. W przypadku kwestii poprawności językowej redakcja zastrzega sobie prawo do ingerencji w treść artykułu.

Teksty, które uzyskają pozytywną opinię recenzenta oraz zostały poprawione według wskazówek, zostaną zakwalifikowane do publikacji w kolejnym numerze czasopisma.

Zgłaszane artykuły powinny być oryginalną pracą danego autora/autorki, która wcześniej nie była publikowana w innym czasopiśmie.

Wymogi techniczne:

1) Na tekst publikowany w Appendixie składają się:

 • Imię i nazwisko autora oraz dwuzdaniowa notka o autorze.

 • Tytuł artykułu.

 • Tekst artykułu (artykuł może być podzielony na części, tzn. zawierać osobne podtytuły).

 • Bibliografia (ułożona w porządku alfabetycznym).

 • Tytuł i streszczenie w języku polskim i angielskim. Streszczenie nie powinno przekraczać 500 słów.

 • Słowa kluczowe (minimum 5) w języku polskim i angielskim.

2) Artykuły powinny mieć objętość nie większą niż 20 stron znormalizowanych (interlinia 1,5; czcionka 12).

3) Recenzje, polemiki i sprawozdania nie powinny przekraczać 10 stron znormalizowanych (interlinia 1,5; czcionka 12).

4) W tekście można stosować pogrubienia i kursywy, nie należy stosować podkreśleń.

5) Przypisy powinny być ujęte w tradycyjny sposób, czyli powinny znajdować się u dołu strony.

6) Wzory przypisów tradycyjnych:

 • dla książek:

E. Żabski, Nowe spojrzenie na paradoksy i antynomie, Wydawnictwo Semper, Warszawa 2005, s. 9-12.

 • dla przekładów:

E. M. Cioran, Samotność i przeznaczenie, przekład A. Dwulit, Wydawnictwo KR, Warszawa 2008, s. 168.

 • dla czasopism:

T. Placek, Paradoksy ruchu Zenona z Elei a problem continuum. Dychotomia, „Studia Filozoficzne” 1989, nr 4, s. 57-59.

 • artykuł w pracy zbiorowej pod redakcją:

P.K. Feyerabend, Wątpliwy autorytet logiki w dyskusjach przyrodniczych i metodologicznych, przekład K. Jodkowski, [w:] K. Jodkowski (red.), Czy sprzeczność może być racjonalna?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm, t. 4, Wydawnictwo UMCS Lublin 1986, s. 215–223.

 • Kolejne pojawienie się danej pozycji:

E. M. Cioran, Zmierzch myśli…, dz. cyt., s. 45.

 • kolejny tekst tego samego autora:

Tenże, Pokusa istnienia, przekład K. Jarosz, Wydawnictwo KR, Warszawa 2003, s. 5.

 • odwołanie się do tego samego tekstu po raz kolejny:

Tamże.

 • gdy chcemy jedynie wskazać, że daną kwestię poruszali również inni autorzy:

Por. E. M. Cioran, Pokusa istnienia, przekład K. Jarosz, Wydawnictwo KR, Warszawa 2003, s. 5.

7) Wzór bibliografii:

Cioran E. M., Księga złudzeń, przekład S. Królak, Wydawnictwo KR, Warszawa 2004.

Morawski M., Włodzimierz Sołowiow, [w:] W. Sołowiow, Zaślubiny Wschodu z Zachodem, przekład G. Górny, Wydawnictwo FRONDA, Warszawa 2007.

Piechaczek S., Człowiek jako chore zwierzę. Z antropologii E. M. Ciorana, „Przegląd Filozoficzny” 2008, nr 3 (67), s. 107-123.

Żabski E., Nowe spojrzenie na paradoksy i antynomie, Wydawnictwo Semper, Warszawa 2005.